Reference

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
 Oprava mostu
  Plzeň – Zábělá
Město Plzeň – zemní práce, statické zabezpečení injektážemi
– žel.bet. konstrukce, kamenné dlažby
Penzion
  Nový Jáchymov
Kankol spol. s r. o.
Praha 
– žulový a pískovcový obklad schodiště, dlažby, parapety
Škola Koperníkova 26,
  Plzeň
Stavpran spol. s r. o.– žulový obklad soklu budovy 
 Dior Revoluční ul.,
  Ústí nad Labem
Tenex s.r.o.
Ústí nad Labem
– obklad fasády jurský mramor
Administrativní budova
  Husinecká 11
WienInvest spol. s r. o.
Praha
– mramorová dlažba a obklady
Nádvoří Františkánského
  kláštera, Plzeň
Monex s.r.o.
Plzeň
– žulové dlažby, valounová dlažba
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Činžovní dům
  Kovandova 29, Plzeň
Ing. Bohuslav Henžlík– kompletní adaptace sklepních prostor, sanace, smíšené zdivo klenby
 Židovské muzeum,
  Praha 1
Geosan Group a.s.– mramorové obklady stěn, pilířů, pultů a zábradlí schodiště, profilované masivní lišty, vzorovaná mozaiková dlažba
Hotel Tyršova 2,
  Praha 2
Unix s.r.o., Praha– žulový obklad soklu budovy, mramorové dlažby a obklad schodiště, mozaiková dlažba chodníků
Oprava mostu
  Vinohradská ul., Plzeň
Město Plzeň– zemní práce, demontáž a montáž žulové zádlaby, izolace mostovky a opěr, sanace žel.bet. konstrukce mostu, odvodnění
Úprava centra obce
  Letiny
Obecní úřad Letiny– zemní práce, zámková dlažba včetně podkladních vrstev, žulové a betonové obrubníky, kamenná dlažba, kamenné zdivo studny
Adaptace Zámecké
  kolonády, Karlovy Vary
Chemobudowa
Kraków a.s.
– zajištění skalních masivů metodou svorníků, kotev, injektáží a spárování
Krajský soud Plzeň
  „Hamburk“

Berger Bohemia a.s.
– dlažba komunikací, chodníků, masivní schodiště
Adaptace Zámecké
  kolonády, Karlovy Vary
Chemobudowa
Kraków a.s.
– kamenické práce, např. pískovcový obklad fasády, prvky z umělého pískovce (římsy, zdobené sloupy, balustráda), masivní žulové schodiště, parapety, obklady
Rybník Košinář, PlzeňMěsto Plzeň– oprava hráze, zpevnění břehů
Nemocnice Karlovy VaryVCES a.s.
Chrudim
– žulové obklady a dlažby
Oprava mostu Chotěšov
Město Plzeň
– zemní práce, demontáže, zpevnění a izolace mostovky, statické zajištění železobetonové konstrukce injektážemi, zádlažby a obklady
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Sanace mostu na trati Plzeň – Železná RudaFiresta a.s. Brno– obklad pilířů žulovým řádkovým zdivem
Stanice metra
  Želivského, Praha
Geosan Group a.s
Praha 
– výměny a opravy žulových obkladů stěn a schodišť
Bytový dům Tržnice 22,
  Praha – Malá Strana
Unix spol. s r. o.
Praha 
– památkově chráněný objekt 
– žulové dlažby a obklad schodiště, masivní pískovcové stupně restaurování pískovcových prvků (zárubně, stupně, sloupky)
Sanace mostu u Dobřan trati ČD Plzeň – Železná RudaChládek & Tintěra a.s.
Litoměřice 
– zemní práce 
– nadbetonování říms
– reprofilace železobet. konstrukcí včetně sjednocujících nátěrů systémem Super-Krete
– obklad řádkovým žulovým zdivem
– zpevňující a výplň. injektáže
– kamenná zádlažba odvodňovacího žlabu
Komenského 
  a Hostašova ul., Klatovy
Město Klatovy– demontáž původních žulových dlažeb, obnova podkladních konstrukcí
– pokládka žulové dlažby vozovky
Kostelní a Žižkova ul., StříbroZíka – stavební práce– pokládka žulové dlažby vozovky
Opěrné zdi Bolevecká náves a ul. U Kašny, PlzeňMěsto Plzeň– památkově chráněný objekt 
– částečné přezdění, přespárování, odvodňovací rigol, štětová dlažba, nová opěrná zeď ze starého soklového pískovcového zdiva
Radbuza – levobřežní zeď, PlzeňPovodí Vltavy, s.p.– kompletní provedení levobřežní opěrné zdi mezi železnými mosty (zeď betonová tížná s kamenným obkladem z kyklopského žulového zdiva, s krycí deskou parapetní, kamennými sloupky a ocelovým zábradlím)
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Oprava a sanace mostu v ul. Na Rybníčku PlzeňMěsto Plzeň– zemní práce, úprava komunikace včetně značení, sanace a rekonstrukce mostní konstrukce z kamenného kvádrového zdiva včetně vybudování nové mostní římsy a svodidla, kanalizace, zpevňující injektáže
Klášter trapistů,
  Nový Dvůr
Starkon Jihlava CZ a.s.– památkově chráněný objekt 
– kamenické a restaurátorské práce na vstupním portálu, korunní římse, soklu objektu a okenních ostěních, nová trachytová okenní a dveřní ostění, přesazování původních ostěn
 Autosalon Audi – VW,
  Karlovy Vary
Berger Bohemia a.s.– žulové podložkové dlažby, obklady schodišť, vzorované keramické dlažby řezané vodním paprskem, dilatační lišty a ukončující profily
ČS – stavební spořitelna, a.s., centrála Praha
  Vinohradská, Praha
Moravostav a.s. Brno– repase teracových schodišť, lité teracové dlažb
Nové Lázně,
  Mariánské Lázně  
Chemobudowa
Kraków a.s.
– žulové dlažby, mramorové obklady schodišť a stěn, žulové venkovní obklady atiky s masivní krycí deskou
Oprava mostu
  v Rooseveltově ulici, Plzeň
Super-Krete Czech s.r.o– demontáž schodiště, izolace, betonáž schodišťových stupňů, žulový obklad schodiště a mezipodest sanace nosné žel.bet. konstrukce hmotami systému Super-Kret
Podzemní spojovací
  chodba LS Sanssouci
  a vily Mercedes, Karlovy Vary
Stavební a obch. firma
Petr Haberzettl 
Karlovy Vary 
– ražba štoly s výztuží, stříkané betony, izolace, železobetonová obezdívka, penetrace a omítky stěn
– vnitřní stěrkové omítky včetně antikarbonační penetrace
Hotel Olympia, Karlovy VaryIPS Skanska a.s.
Praha
– žulový obklad fasády, obklady a dlažby interiéru, repase původního schodiště, nové schodiště z litého teraca
Rekonstrukce
  Černého mostu,
  Mariánské Lázně
Technický a dopravní
servis s.r.o. 
Mariánské Lázně
– kompletní rekonstrukce mostu, sanace beton. a žb. konstrukcí, ztužující spražená žb. deska, nová vozovka, stabilizace křídel a svahů pod mostem, repase původního zábradlí
Oprava mostu
  U Panského dvora, Plzeň
Město Plzeň– oprava žb. trámové konstrukce, sanace zdiva, opěr a nosných konstrukcí, injektáže zpevňující a výplňové, nové římsy, kamenné dlažby vodoteče, doplnění kamenného zdiva opěr
Kostel Sv. Štěpána, Praha 2Starkon Jihlava CZ a.s.– památkově chráněný objekt
– restaurování říms, okenních ostění, portálů, opěráků apod.
Kostel Sv. Kláry, ChebPozemní stavby 
spol. s r. o., Cheb
– vzorové dlažby z jurského mramoru a masivní obklady stupňů
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Všehrdova 15,
  Praha 1 – Malá Strana
AVERS s.r.o.
Praha 4
– památkově chráněný objekt, 
– žulové dlažby balkonů, parapety, teracové schodiště včetně litých podest, žulová dlažba nádvoří a chodníků
Hlavní nádraží DěčínChládek & Tintěra a.s.
Litoměřice
– kompletní oprava a restaurování pískovcového pláště objektu (zdivo, římsy, ostění)
Hotel Ambiente,
  Karlovy Vary
Průmstav a.s.
Praha 4
– žul. venkovní dlažby a obklady, loubí, vzorované dlažby chodníků, obruby schodiště
Villa Park Strahov,
  Praha 5
Metrostav a.s.
Praha 5
– teracové dlažby podlah a schodiště 
– podložková dlažba střechy a balkonů rezidenčních vil
Sady Pětatřicátníků,
  Plzeň
Stavby silnic a železnic
a.s. Plzeň
– žul. dlažby chodníků a komunikací vč. obrub
Univerzita Karlova,
  Malostranské nám.,
  Praha 1
Konstruktiva Konsit a.s. 
Praha
– cihelné historizující dlažby
Univerzita J.E. Purkyně,
  Ústí nad Labem
Ravel spol. s r. o.
Ústí nad Labem
– dlažba nádvoří ze žul. kostek a desek, žul. opěrná zeď, žul.dlažby haly, repase umělého kamene stěn interiéru
Most na trati
  Plzeň – Žel. Ruda
  (Brčálník)
Chládek & Tintěra a.s. 
Litoměřice 
– vysokotlaká těsnící a výplňov injektáž polyuretanovými pryskyřicemi kleneb a stěn objektu mostu
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Nerudova 14, Praha 1Avers spol. s r. o.,
Praha 4 
– památkově chráněný objekt, 
– nová pískovcová ostění, prahy, stupně, restaurování vstupních portálů a vnitřních ostění
Rekonstrukce barok.
  schodiště u kostela
  Sv. Mikuláše v Chebu
Město Cheb– památkově chráněný objekt 
– bourání, vyzdění a osazení žul. toč. schodišť, spirálové žul. parapety, demontáž a restaurování 5-ti soch, sanační historizující omítky
Grandhotel
  Mariánské Lázně
Hotelplan & Partner– montáž mramor. velkopl. dlažeb, ostění, obkladů schodišť
Zálivy MHD
  Plzeň
Město Plzeň, 
Správa veřejného statku
– žul. dlažby vč. podklad. konstrukcí
Komunikace 
  pro výstavbu
  Plzeň – Pecihrádek
Berger a.s., Plzeň– dláždění komunikací a chodníků betonovou dlažbou
Lázeňský komplex,
  Savoy-Westend,
  Karlovy Vary
Geosan Group a.s.,
Plzeň 
– repase žul. schodišť, broušení mramor. schodišť, žul. dlažby, obklady schodišť, mramor. dlažby a parapety
Kašna v SušiciMěsto Sušice– památkově chráněný objekt, kompletní rekonstrukce kamenné kašny vč. technologie a jejího bezprostředního okolí
Úprava pravého břehu
  Šídlovského rybníka
Město Plzeň – odvodnění (trubní vedení, šachty, kamenné dlažby, rigoly), cesty, sanace svahů, laťové plůtky, výsadba a drobná architektura
Opěrná zeď 
  Hynaisova ul., Plzeň

Město Plzeň
– provedení pískovcové přizdívky opěrné zdi vč. kotvení, spárování, krycí desky hlavy zdi
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Most event. č. 230-009 ve StříbřeSpráva a údržba silnic, Stříbro– oprava propustku a opěrných zdí křídel, sanace a reprofilace stropní části a čela propustku včetně ostění výstuže, nové římsy a parapetní desky u křídel, zesilující přizdívka opěr z žulových haklíků těsnící a zpevňující injektáže
Rekonstrukce potoka ve StřelicíchStavmonta s.r.o., Plzeň– zemní práce, dlažby dna a břehů potoka rámové propustky dálky 5 m a 8 m
Letiště RuzyněKlad s.r.o., Plzeň– velkoformátové keramické dlažby
Most Pastuchovice, trať Plzeň – ŽatecČeské dráhy a.s.– demontáž a montáž železničního svršku včetně koleje, zhotovení nové železobetonové spádové desky včetně hydroizolace, injektáže základů, opěr a klenby, stažení klenby ocelovými táhly, zhotovení nových železobetonových říms, terénní úpravy – svahování
Oprava mostu přes Litický potokMěsto Plzeň– kompletní rekonstrukce silničního mostu včetně provizorního mostního objektu, nové základy, monolitická nosná železobetonová deska, prefabrikované římsy, ocelové zábradlí
Rekonstrukce sklepů Americká 20, PlzeňDr. Ing. Taher Zolal– bourací a stavební práce
– rekonstrukce sklepních prostor na restauraci
Lázeňské sanatorium Bristol, Karlovy VaryKrak-Chem sp. z o.o.– žulový deskový obklad opěrné zdi a sloupků včetně parapetů a krycích desek
Malická ul., PlzeňStrabag a.s.– betonové dlažby chodníků a parkovacích stání včetně podkladních vrstev
Sklepy ve Spáleném PoříčíMěsto Spálené Poříčí– stříkané betony stěn a kleneb ve sklepních prostorech
Univerzita Karlovy Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlovy Lékařská fakulta v Plzni– rekonstrukce venkovních schodišť a přilehlých konstrukcí, včetně izolace, sanační omítky, masivní prvky z umělého kamene
Lobkovická zahrada Praha – Malá StranaHochtief a.s., Praha– oprava opěrných zdí, hlavy z ručních cihel historizující omítky, oprava schodišť, nové zdi a terénní schodiště, oprava mramorového schodiště, nové terénní žulové schodiště a chodníky
Egypská ambasáda, PrahaLesostavby Třeboň a.s.– opravy a repase pískovcového soklu objektu, schodišť, přeložení pískovcové terasy včetně balustrády atd., žulová dlažba nádvoří a chodníků
Vikářská 40, Pražský hradKonstruktiva Konsit a.s., Praha– stavební rekonstrukce objektu, přebroušení kamenného schodiště, pískovcová dlažba
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Propustek pod křižovatkou II 605/230, StříbroSpráva a údržba silnic Stříbro– oprava opěrné zdi, propustku, jímek, římsy
Náměstí Horšovský TýnSwietelsky stavební s.r.o., závod Plzeň– dláždění komunikace drobnou kostkou
Městský dům, SokolovISSO-Inženýrské stavby Sokolov spol. s r.o.– žulový obklad fasády, profilované masivní římsy a parapety
Seminářská zahrada Praha – Malá StranaHlavní město Praha– terénní žulové schodiště, maltové cesty a chodníky ze štětové dlažby
Borská – Belánka, Jižní nádraží, PlzeňBögl a Krýsl k.s., Dobřany– žulová dlažba chodníků a ploch masivními deskami
Rezidence velvyslance Bukurešť, RumunskoNárodní stavební společnost a.s., Jablonec nad Nisou– mramorové obklady a dlažby interiéru velkoformátovými deskami, žulové dlažby a obklady exteriéru velkoformátovými deskami
Kašna Vlachovo BřezíLesostavby Třeboň, a.s.Památkově chráněný objekt
– demontáž, montáž a restaurování tělesa a dlažby kašny
Křižovatka Gerská – Studenská, PlzeňSwietelsky stavební s.r.o. závod Plzeň– žulové obruby a dlažeba žulovou kostkou
Hotel Diplomat, PlzeňSkanska CZ a.s., PlzeňPamátkově chráněný objekt
– oprava části původní pískovcové zdi opevnění města, nové pískovcové přizdívky opěrných zdí
Zámek ZbirohStarbuck s.r.o.Nemovitá památka, č. rejstříku 24327/4-2627
– oprava vnějšího kamenného zdiva věže hlásky, omítky cihelného zdiva přístavku včetně profilovaných říms, oprav schodiště, a dalších prvků
Most 27-066, TřemošnáSIMO s.r.o., Praha– zemní práce, betonáže, vrtné svorníky betonového křídla mostu, výplň mostního tělesa
Bytový dům, ul. Táborská, PlzeňIKA Final s.r.o., Plzeň– dláždění chodníků a nádvoří zámkovou dlažbou a zatravňovacími dlaždicemi
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Ondřejovaská ul., Karlovy VaryStrabag a.s.– žulové dlažby chodníků a komunikací
Anennský dvůr, HarachovAGS Astra a.s., Žatec– zámková dlažba Best Rosso v členitém terénu
Administrativní centrum Avalon, PlzeňVIVA s.r.o., Hudčice– podložkové dlažby na střeše objektu
Nové Lázně, Mariánské LázněKrak-Chem sp. z o.o. Karlovy Vary– venkovní podložkové žulové dlažby, obklad schodiště a soklu objektu
Denisovo nábřeží PlzeňStrabag a.s.– žulové dlažby chodníků a komunikací dodávka a oprava žulových sloupků
Rožmberský palác, Pražský hradStavitelství KRRO s.r.o., Praha– dlažba nádvoří fragmenty, valounová dlažba, masivní žulové desky, dlažba interiérů ruční cihelnou dlažbou, pískovcové dlažby, restaurování dveřních portálů
Most BukovanySwietelsky stavební s.r.o. závod Plzeň– celková rekonstrukce silničního mostu
Historický Ostrov, most přes BystřiciTIMA s.r.o., Karlovy VaryPamátkově chráněný objekt
– rekonstrukce historického obloukového mostu, dodávka masivních profilovaných říms
Most PňovanyDoprastav a.s., Praha– železobetonová konstrukce propustku pod železničním koridorem Plzeň – Stříbro
RD Chválenická ul., Plzeňp. Brunclík– betonové vzorové dlažby chodníků a dvora u rodinného domu
Vodárenský soubor Plzeň – ViniceMetrostav a.s.– betonové šachtice na základové desce
Divadelní nám. 5, ChebTERMO & CO s.r.o., Cheb– oprava a restaurování pískovcových říms a ostění objektu, čištění režného zdiva fasády
Sesuv svahu, Plzeň – RoudnáMěsto Plzeň– sanace sesutého břehu řeky Berounky žulovými kvádry, železobetonový z části visutý
Hradební ul., TachovKámen Hudčice s.r.o.– dláždění chodníků a komunikací žulovou kostkou a mozaikou
Hotel Felix Zawojski, Karlovy VaryBAU-STAV s.r.o., Karlovy Vary– mramorové dlažby a obklady koupelen, vzory a obrazce na stěnách, repase původního žulového schodiště
BD Gotthardská ul. PrahaPodzimek a synové s.r.o. Třešť– teracové schodiště, mramorové dlažby s fontánkou, pískovcový obklad soklu objektu
Most VelečínChládek & Tintěra a.s. Litoměřice– oprava železničního mostu na trati Plzeň – Žatec
Mostecká 17, PrahaPEGISAN s.r.o., Plzeň– pískovcové dlažby včetně podložkových na terasách
Klabava, RokycanySEFIMOTA a.s., Praha– oprava kamenných dlažeb koryta řeky
Labutí jezírko, Mariánské LázněZahradní a parková spol.s r.o., Mariánské Lázně– dláždění parkových chodníků maozaikou a zlomkouvou porfyrovou dlažbou
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Ul. 5.května, DobřichoviceCBPS a.s., České Budějovice– kompletní dodávka komunikací a chodníků kolem bytového domu v centru města, žulové a mramorové mozaiky, vyrovnávací stupně, architektonické prvky
Ke Karlovu 5, PrahaStavitelství Kladno spol. s r.o.Památkově chráněný objekt
– kamenické opravy a restaurování venkovních prvků, kovářské restaurátorské práce
Vodní Hamr, DobřívMuzeum Dr. Bohuslava Horáka v RokycanechNárodní kulturní památka, č. rejstříku 35458/4-2743
– stavební práce a kamenické opravy
Bývalý evangelický hřbitov, Vinohradská PrahaVW WACHAL a.s.Kulturní památka, č. rejstříku 52164/1-2323
– stavba ohradní hřbitovní zdi, rekonstrukce domku správce
Pivovar ŽatecEkostavby Louny s.r.o.– podezdění základu objektu
Optimalizace trati Planá u M.L. – Cheb (Lipová)Stavby silnic a železnic a.s.– rekonstrukce podchodu žst a stavba nových žlbt ramp, rekonstrukce propustků, injektáže
Most TřebniceEDIKT a.s.– žulové dlažby svahu
Hotel Angelo, PlzeňPorr (Česko) a.s.– opěrná zeď z opracovaného pískovcového zdiva
Nástavba hotelu, Hilton – Sky Bar, PrahaButterfly Trading s.r.o.– mramorové a žulové dlažby a parapety
Polyfunkční domy Zámecký Vrch, Karlovy VaryBAU – STAV a.s.– žulová kotvená fasáda, schodiště, parapety
Opěrné zdi Rabštejn nad StřelouSIMO – stavební společnost s.r.o.– rozšíření komunikace ve svahu, opětná zeď založená na pilotech, kamenná přizdívka
Indická ambasády, PrahaSkanska CZ– venkovní dlažby a obklad schodišť
Náves Bušovice, parcela č. 2 a 3Obec Bušovice– zpevněné plochy před zámkem, štětová dlažba, valounová dlažba
Náměstí PřimdaStavby silnic a železnic a.s.– dláždění komunikací žulovou kostkou
Most BoněticeJHP spol. s r.o.– kompletní rekonstrukce silničního mostu
Úprava břehu Velkého boleveckého rybníka, Plzeň – II.etapaStavmonta spol. s r.o.– žulové dlažby a terénní schodiště, zámkové dlažby
Bytové domy Tyršova ul., Karlovy VaryBAU – STAV a.s.– žulové obklady a dlažby schodišť v interiéru
Egypská rezidence, Italská 39, PrahaLesostavby Třeboň a.s.– kamenické práce a opravy
Most ChudenínSilnice Klatovy a.s.– rekonstrukce silničního mostu
Heřmanův Dvůr, PrahaLesostavby Třeboň a.s.– dlažba žulovou kostkou
Opěrné zdi VGP, NýřanyBBE STAVBY s.r.o.– stavba opěrných zdí, betonové rampy, odvodnění
Hanspaulka, Praha bytové domyPodzimek a synové a.s.– velkoplošné pískovcové dlažby, masivní prvky schodiště, velkoplošné mramorové obklady interiéru, dláždění komunikací a chodníků
Optimalizace trati Planá – Cheb (propustky)Skanska DS a.s.– injektáže a sanace tubusu železničního propustku v délce 65-ti m, betonáž říms, sanace křídel (dozdění, přespárování), výplňová betonáž, kamenné dlažby fasády
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Hotel Klimentská 30, Praha 1Stafin a.s., Plzeň– mramorové obklady stěn, sárek a parapetů schodišť, oprava kamenného obkladu
Náměstí ČernošínPromonasta s.r.o.– dláždění náměstí, komunikací a chodníků drobnou kostkou a mozaikou
Šumavský Dvůr, ŠpičákHochtief CZ a.s.– obklad sokluobjektu přizdívkou z lomového kamene
Mlýnská strouha, PlzeňVodohospodářské stavby, spol. s r.o.– opěrné zídky ze železobetonu, oprava kamenného mostu
Okružní křižovatka Šestajovice – propustekPražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.– kompletní dodávka silničního propustku
Sněžka, Mariánské LázněKRAK-CHEM Sp. z o.o.– mramorové velkoformátové dlažby chodeb a koupelen
Most Dolní RotavaSWIETELSKY stavební s.r.o.– kompletní rekonstrukce silničního mostu
Obchvat I/21, Nová Hospoda – KočovGeosan dopravní stavby a.s.– kompletní stavba 3 nových rámových mostů s křídly
Oprava mostu Velká HleďsebeSMP CZ a.s.– rekonstrukce spodní stavby silničního mostu
Obchvat I/21, Velká HleďsebeDálniční stavby Praha a.s.– spodní stavba 3 nových mostů, (piloty, podpěry, pilíře, tubus, izolace, římsy)
Tramvajová trať KarlovarskáB & BC a.s.– dláždění tramvajové trati v křižovatce
RD Mezi Ploty, Plzeň – BručnáStama Prima s.r.o.– dláždění dvora dvou objektů žulovou kostkou, krací desky oplocení
ZŠ RokycanyS & H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.– plotová zeď z lomového kamene, pilíře z lícových cihel, valounová dlažba
Ladronka, PrahaPodzimek a synové s.r.o.– pískovcové dlažby prostoru restaurace včetně podkladních vrstev
ZŠ VolduchyStavební montáže, spol. s r.o.– kompletní rekonstrukce žulového vstupního schodiště včetně nových podkladních konstrukcí
Památník Vítkov, PrahaGEMA ART GROUP a.s.Národní kulturní památka, č. rejstříku 11742/1-1328
– žulové dlažby interiéru
Náhon vodního hamru, DobřívLesostavby Třeboň a.s.– betonáže opěrných zdí objektů koryta, přizdívky lomeným kamenem, rovnanina z lomového kamene
Vojenský hřbitov, Chebbss BÁŃSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.– dlažba žulovou kostkou
Zahrada Kinských, PrahaSTAVBY a.s.– pískovocový obklad střechy zahradního objektu
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Měšťanská Beseda, Americká 29, PlzeňPEGISAN s.r.o.– rekonstrukce – průchod domem – venkovní plochy, odvodnění ploch, mobiliář, ohradní zeď, sadové úpravy, zámečnické práce
Divadlo Spejbla a Hurvínka, PrahaArt Kodiak a.r.o.– dlažby a obklady z umělého kamene Quarella
Mosty ŽandovPražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.– rekonstrukce mostů-propustků, zemní a bourací práce, sanace, injektáže, betonáž, římsy, nové odláždění křídel říms, vestavěný betonový tubus, reprofilace staré betonové části
Promenáda Tržiště-Stará Louka, Karlovy VaryPražský kamenoservis spol. s r.o.– žulové dlažby komunikací a chodníků masivními deskami, kostkami a mozaikou
Kuvajtská rezidence, PrahaInterserve k.s.– kamenické opravy a přeložení venkovní schodišť, obklad stěn a zídek pískovcem, pískovcové dlažby teras, repase hlavního vnitřního schodiště
12 Bubeneč LOFTISHOCHTIEF CZ a.s.– kamenné povrchy komunikací
– žulová dlažby
Rezidence Pod Hradbami, PrahaTrigema Building a.s.– mramorové dlažby interiéru, žulové dlažby teras a balkonů
Dlouhá 29, PrahaPEGISAN s.r.o.– vápencové a opukové dlažby atria
Toskánský palác, PrahaEMV s.r.o.– dlažba nádvoří masivními mramorovámi deskami
Most SpáňovObec Spáňov– sanace poprsních zdí železničního mostu, přespárování a oprava zdiva
R6 Sokolov – TisováEUROVIA CS, a.s.– dlažby z lomového kamene nadjezdu silnice
Kostel sv. Antonína Praha 7 – HolešoviceŘímskokatolická farnost u kostela sv. AntonínaPamátkově chráněný objekt
– restaurátorské a stavební práce
Optimalizace trati Zbiroh – RokycanyFIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby– kamenické a stavební práce
Administrativní budova Hamburk v PlzniPROSTAV CS spol. s r.o.– kamenné dlažby, kamenný obklad parapetů, schodů…
Optimalizace trati Stříbro – Planá, propustky PavlovicePražská silniční a vodohospodářské stavby a.s.– kompletní rekonstrukce 3 železničních propustků, gabionové opěrné zdi
Optimalizace trati Stříbro – Planá, opěrná zeď OšelínPražská silniční a vodohospodářské stavby a.s.– železobetonová opěrná zeď
Optimalizace trati Stříbro – Planá, propustek SvojšínEUROVIA CS, a.s.– rekonstrukce železničního propustku
Stará Louka, Karlovy VaryMěsto Karlovy Vary– oprava nábřežní zdi kamenické a stavební práce
SPŠ dopravní, Plzeň – KřimiceStřední průmyslová škola dopravní, Plzeň Karlovarská 99– oprava vstupního schodiště a terasy, vč. zábradlí, dlažba schodiště a vedlejších ploch
Státní zámek PloskovicePEGISAN s.r.o.Národní kulturní památka, č. rejstříku 26694/5-2215
– kamenné pískovcové dlažby a kanálky na terase západní arkády
Optimalizace trati Zbiroh – RokycanyBÖGL a KRÝSL, k.s.– podchod pro pěší, kamenické práce na železniční zastávce Holoubkov
Silnice č. III/1978, obec MlýnecSpráva a údržba silnic Stříbro– oprava propustku a opěrné zdi, kamenické a stavební práce
Belle Aliance, Karlovy VaryČeská pošta, s.p.– oprava obkladní zdi, kamenické a stavební práce
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
II. Poliklinika, Praha vstupní prostorCGM Czech a.s.– kompletní provedení litého teraca a repase schodiště
Administrativní budova areálu STAFIN a.s., PlzeňSTAFIN a.s.– žulové obklady schodiště, žulové dlažby a parapety
Plzeňské historické podzemí bloky 3,14Správa veřejného statku města Plzně– kamenická oprava a údržba
Apartmánový dům Toscana, Karlovy VaryBAU – STAV a.s.– kamenný obklad fasády, obklad vstupního schodiště a parapetů
Zámek ŽinkovyCE BrnoNemovitá památka, č. rejstříku 44947/4-534
– kamenické práce a dláždění, masivní žulové krajníky, štětová dlažba, urovnání a hutnění podkladu
Rezidenční bytový areál Tyršova, Karlovy VaryBAU – STAV a.s.– žulový obklad schodiště a dlažby
Optimalizace železniční trati Zbiroh – RokycanySkanska a.s.– sanace železničního mostu
ČOV dosazovací nádrž, PříchoviceŠindler, důlní a stavební společnost s.r.o.– stavební a montážní práce
RD Bručná Plzeň, gabionové oploceníOKAL CZ s.r.o.– stavební a kamenické práce – gabionové oplocení
Ke Karlovu 3, PrahaStavitelství Kladno spol. s r.o.– oprava oplocení, vrat a povrchu dvora
Most, Zubřina DomažliceSMP CZ, a.s.– nový most – spodní stavba, kamenná dlažba koryta, obklad líců opěr mostu, dlažba předmostí
RD PodkozíSYNER, s.r.o.– rekonstrukce kamenného mostu
Letiště Kbely, PrahaVCES a.s.– oprava vnějších a vnitřních kamenných schodišť
Optimalizace trati Zbiroh – RokycanyBÖGL a KRÝSL, k.s.– dlažby z lomového kamene pd železničním mostem
Most v ul. Nad Mlýnem, k.ú. Bukovec PlzeňStatutární město Plzeň, SVSMP příspěvková organizace– rekonstrukce mostu
Lékařský dům, PlzeňEUROPHARM a.s.– žulový obklad fasády
Velvyslanectví Alžíru, Bubenečská PrahaLesostavby Třeboň a.s.– obklad soklu fasády
Most NepomukFIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o.– kamenické práce – dlažba
Most Bukovec, PlzeňStatutární město Plzeň, SVSMP příspěvková organizace– oprava mostu
Autoservis, PlzeňAutoservis Plzeň – Letná s.r.o.– stavební a kamenické práce
Nádraží ČD, PlzeňBERGER BOHEMIA a.s.Kulturní památka, č. rejstříku 50202/4-5194
– restaurování umělého kamene vstupní haly
Chodník II. etapa, obec BušoviceObec Bušovice– stavební a kamenické práce na opravě historické návsi
RD SlavětínPROSTAV cz, spol. s r.o.– obklady vnějších stěn fasády, interiéru, doplnění masivních krbových prvků (římsy, parapety)
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Rezidence Maroko, PrahaTrigema Building a.s.– žulové dlažby schodiště, repase pískovcové balustrády
RD Trója, Praha 7PEGISAN s.r.o.– břidlicové dlažby a obklady v interiéru, venkovní pískovcové dlažby a schodiště, umyvadlové desky
Nemocnice, centrálního vstupu, Karlovy VaryMetrostav a.s– kamenné schodišťové stupně
Hotel Montana, MonínecTrigema Building a.s.– kompletní montáž kamenných obkladů
ČTK, Žirovnická, PrahaČeská tisková kancelář– oprava chodníku
Nová Hospoda, Domažlická, PlzeňBerger Bohemia a.s.– výstavba propustku a vjezdu na pole
Lázeňský hotel Harvey, Františkovy LázněMetrostav a.s.– obklady kašny, schodišťových stupňů
Rekonstrukce zahrad Vlašská 3 a 9, PrahaBAU plus, a.s.Kulturní památka, č. rejstříků 39396/1-784; 39408/1-791
– kamenické, restaurátorské práce, nová kašna, komunikace, zpevnění ploch, obklady a dlažby
Štruncovy sady Sokol, Plzeň 1ŠTUKO ARS s.r.o.Kulturní památka, č. rejstříku 103816
– žulové schodiště, opěrná zeď
Nádraží ČD, PlzeňBerger Bohemia a.s.Kulturní památka, č. rejstříku 50202/4-5194
– restaurování umělého kamene vstupní haly
Divadlo J.K.Tyla, PlzeňE&V Plzeň s.r.o.Nemovitá památka, č. rejstříku 2608/4-3585
– dlažba terasy nad kočárovým vjezdem
Sokol Plzeň 1 komunikaceSTAWO Přeštice s.r.o.Kulturní památka, č. rejstříku 103816
– dodávka a montáž žulových kostek
BD NýrskoLesní stavby, s.r.o.– kamenný obklad
Státní zdravotní ústav, PrahaStátní zdravotní ústav– oprava opěrné zdi
Štruncovy sady Relax, PlzeňBÖGL a KRÝSL k.s.– pokládka zámkové dlažby, obrub a dlažby z lomového kamene a kostek
Ul. Vedlejší, PlzeňStatutární město Plzeň Správa veřejného statku– oprava propustku
Ul. Na Rovině, PlzeňStatutární město Plzeň Správa veřejného statku– oprava propustku
Galerie B.Rejta, LounyPEGISAN s.r.o.– valounová dlažba v průjezdu a ve dvoře
Domažlická, PlzeňBerger Bohemia a.s.– výstavba propustku a vjezdu na pole
RD Dolní BřežanyCGM Czech a.s.– žulové a valounové dlažby v interiéru, obklad schodiště, páskový obklad fasády a oplocení
Národní divadlo PrahaOHL ŽS, a.s.Národní kulturní památka, č. rejstříku 11724/1-1102
– nové žulové dlažby dlažby balkonů a teras, repase dlažeb hlavního vstupu a balkonů
Kostel Nejsvětější Trojice a apoštolů Šimona a Judy, DýšinaŠTUKO ARS s.r.o.– nová fasáda kostela, včetně šambrán, repase kordonové římsy, krycí desky pilířů, kamenné korunní římsy, parapetní kamenné desky, kamenný portál vchodu na severní straně
Perlová a Veleslavínova ulice, PlzeňEUROVIA CS, a.s.– dlažby z velkých žulových kostek, mozaiky , dlažby z desek , obruby z velkých kostek, chodníkové obrubníky
ČTK – objekt Žirovnická 2389, PrahaČeská tisková kancelář– oprava chodníku, přesazení kamenné obruby, pokládka zámkové dlažby
Retrachement 5, TerezínVHS s.r.o. + Porr a.s.Národní kulturní památka, č. rejstříku 11613/5-2344
– kamenické a restaurátorské práce
Průjezd uzlem PlzeňSkanska a.s.– obklady a dlažby z přírodního kamene
Státní zámek DuchcovPEGISAN s.r.o.Národní kulturní památka, č. rejstříku 42647/5-2582
– pískovcové dlažby v chodbě jižního
BD Zámecký Vrch, Karlovy VaryRAS – Rekonstrukce a stavby, s.r.o.– žulové dlažby a obklady schodiště, venkovní parapety, dlažba chodníků
Velvyslanectví Francouzské republiky Velkopřerovské nám. PrahaPEGISAN s.r.o.– vzorová pískovcová dlažba terasy, repase masivních parapetů
Grand Hotel Pupp, Karlovy VaryThermia – Bau a.s.– žulové dlažby pochozí střechy a zádlažba dvora
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
BD Křižíkova ul., Karlovy VaryBAU – STAV a.s– mramorové obklady stěn vzorové dlažby , obklad schodiště
KB, PlzeňTrigema Building a.s.– žulová dlažba a mozaika
Kašna KaznějovVHS Teplice s.r.o.– stavební úpravy ploch náměstí, kašna
MO Blanka, PrahaBerger Bohemia a.s.– mozaika, žulový obklad schodiště, žulové masivní schody
Opěrné zdi vinice v KarlštejněVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.– rekonstrukce opěrné zdi
Klášter Nový Dvůr, Dobrá Voda 20, ToužimKlášter Nový Dvůr– kamenné historizující opěrné zdi
Přední a zadní dvůr Truhlářská 14, PrahaBAU plus, a.s.– oprava parapetů, chodníků, předláždění dvora, doplnění valounů, krajníků, repase obrubníků
Klášter premostrátů TepláSTARKON JIHLAVA CS, a.s.Národní kulturní památka, č. rejstříku 17135 / 4-1058
– dláždění komunikací
Usedlost Emilka, PrahaTrigema Building a.s.– komunikace – žulová dlažba
Ječná 11, PlzeňPENstav, spol. s r.o.– mramorové dlažby v interiéru RD
Hlavní ul., Mariánské LázněMgr. Miloslava Strnadová– obklad stupňů, dlažba komunikace
RD LekovIvan Mukha– obklady a dlažba bazénu a komunikace
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
ZČU NTIS Univerzitní ulice PlzeňOHL ŽS, a.s.– žulové dlažby atria, obklad schodišťových stupňů, a fontány, šatnové pulty
ÚOCHB AV ČR PrahaChládek a Tintěra Pardubice a.s., hlavní účastník sdružení– schodišťové stupně, dlažba, spárování, impregnace kamene
Plzeňské historické podzemí, blok 5,16Správa veřejného statku města Plzně– stavební práce, údržba
BD Křižíkova ul., Karlovy VaryBAU – STAV a.s.– mramorové obklady stěn, pilířů a pilastrů, vzorové dlažby, obklad schodiště
Plaská – Chrástecká PlzeňSDS EXMOST spol. s r.o.– mozaiková dlažba chodníku
Podchod Evropská, PrahaPROMINECOM CZ a.s.– kompletní realizace žulové dlažby schodiště
Plaská – Na Roudné – Chrástecká, PlzeňPorr a.s.– kompletní montáž žulového obkladu mostu přes Berounku
Bolevecká náves, Antické lázněZděnka Blechová– povrchy stěn, atika zastřešení, podlaha pyramidy, schody do bazénu, kamenné zdivo bazénu
Rekonstrukce budovy, Malá Strana, Letenská ul. ( Thurn-Thaxisův palác )Sdružení “ BAU plus, a.s. – AVERS, spol. s r.o.“– kamenické práce včetně dodávky materiálu
GH Pupp Karlovy Vary, parkovištěBAU-STAV a.s.– kamenické práce – úprava parkovací plochy
Administrativní budova LetkovIng. Lubomír Kuchynka Plzeň– kamenný obklad schodiště
Nepomucká ul. Propustek, PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– oprava propustku a svodidel, přespárování klenby a dna propustku
RD Nebílovský BorekIng. Richard Rusňák– kamenické práce – komunikace, dlažby a obklad fasády
Usedlost Emilka, PrahaGREENMAIL s.r.o.– kamenické práce, schodiště
D1 Loket – HořiceCOLAS CZ, a.s.– kamenické práce
BD Křižíkova, wellness, fitnessBAU-STAV a.s.– kamenické práce – dlažby, sokly, parapetní desky, umyvadlové desky koupelny, soc. zařízení
Tarasní zeď, Plzeňská ul., Horšovský TýnEUROVIA CS, a.s.– oprava tarasní zdi
Vila Vista, Vostrovská , PrahaPodzimenk a synové s.r.o.– kamenný obklad, dlažby, kamenný obklad krbů
Třemošná, propustkySMP CZ, a.s., BERGER BOHEMIA a.s.– dlažby z lomového kamene, zdi a stěny podpěrek
Oprava propustku, ul. Sulkovská, PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– oprava čel propustku a říms propustku
Oprava propustku, ul. Sulkovská x Severní, PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– oprava čel propustku a říms propustku
RD Rezidence U Muzea, PrahaPRŮMSTAV, a.s.– vnitřní parapety oken, nášlapné parapety balkonových dveří z umělého kamene
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Vodní hamr DobřívZápadočeské muzeum v PlzniNárodní kulturní památka, č. rejstříku 35458/4-2743
– stavební úpravy náhonu
RD Červený Hrádek, PlzeňJaroslava Marková– kamenické práce, terénní úpravy, chodníky a vjezd do garáže
Bezručova ul. PlzeňMgr. Luboš Grossmann– kamenické práce, žulový sokl, parapety
Hudební pavilon , Plzeň LochotínGREEN PROJECT s.r.o.– kladení dlažby, obrubníků, osazení schodišťových stupňů
Obnova břehů potoka KarlíkObec Karlík– obnova břehů potoka, přejezd slepého ramene, oprava zídek a opevnění břehů
Dlažby terasy, Letenská 5 a 7, PrahaAVERS spol. s r.o.– pískovcová dlažba terasy
Lochotínský park, schodiště, PlzeňVavřík stavby s.r.o.– montáž schodišťových stupňů
Náměstí Svobody 2003, KladnoTrigema Building a.s.– kamenické práce na soklu objektu
Rekonstrukce vily Petřin, Karlovy VaryBAU-STAV a.s.– krycí desky zídek, dlažba, obklad stěn
Park u bazénu Lochotín, PlzeňStatutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1– žulová dlažba okolo fontány, oprava a nová dlažba
Zemědělská stavba s bytem, VatěticePROSTAV CZ, spol. s r.o.– obklad fasády, soklu, interiérové obklady
Obnova dlážděné komunikace ve dvoře, Platnéřská 4, Praha1Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou– historizující dlažba nádvoří
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
BD Křižíkova, Karlovy Vary, ložnice, pracovna, koupelna, krb v realizaciTRIANGL desing s.r.o.– žulové dlažby a obklady v interiéru
Obnova poutního místa Svatá hora, PříbramSTARKON JIHLAVA CZ a.s.Národní kulturní památka – č. rejstříku 21011/2-2542
– demontáž a montáž kyklopského zdiva opěrných zdí, kamenných balustrád a masivních schodišť, restaurátorské práce na ostění, římsách a soklu
Werichova vila, PrahaBAU plus, a.s.Nemovitá památka č. rejstříku 39547/1-876
– restaurátorské práce na parapetech, ostění, nová pískovcová dlažba interiéru, přesazení schodiště
BD Ondřejská, Karlovy VarySTAFIN a.s.– dlažby a obklady z kamene
Suvorovova ul. PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– kamenické, zemní práce, dlažby
RD Macharova ul., KlatovyLesní stavby, s.r.o.– dlažby, obklady soklu, masivní velkoformátové stupně
Oprava hřbitovní zdi, NezdiceObec Nezdice– celková oprava hřbitovní zdi s novou krytinou
Oprava mostu U Papírny, přes trať ČD, BukovecSpráva veřejného statku města Plzně– kamenické, zemní práce
Oprava opěrné zdi ul. V Račicích u prodejnySpráva veřejného statku města Plzně– kamenické, zemní práce
Zámek Kozel, jízdárna, ŠťáhlavyPOHL CZ, a.s.Národní kulturní památka – č. rejstříku 30548/4-489
– venkovní a vnitřní dlažby
Náměstí republiky 24, PlzeňPRESENTE Plus s.r.o.– historizující žulová dlažba nádvoří, obklad schodišť pískovcová dlažba v suterénu objektu
Vila Pax, FrancieBAU – STAV, a.s.– pískovcové balustrády na střechách, terasy, dlažby
Revitalizace areálu Klementina, PrahaSubterra a.s.– dodávka a montáže kamenné dlažby v průjezdu
Rekonstrukce objektu Tři Lilie, Jánský vršek, PrahaPrvní KEY-STAV, a.s.– pokládka žulové dlažby, , pražské mozaiky, repase kamenného schodiště a kamenných portálů
Uměleckoprůmyslové muzeum, PrahaAVERS s.r.o.– oprava kamenných prvků na fasádě, portál a schodiště
Most přes hráz, senecký rybník, PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– drobné opravy mostu
Nádražní ul. – opěrná zeď pod Krajským soudemSpráva veřejného statku města Plzně– oprava opěrné zdi
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, TachovRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdouNemovitá památka – č. řejstříku 19436/4-1670
– oprava fasády severní věže
Márnice na hřbitově, NezdiceObec Nezdice– kamenické a stavební úpravy
Zastávky centrálního autobusového nádraží, Tylova, PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– oprava zálivu zastávky centrálního autobusového nádraží
Rekonstrukce kašny, DešeniceLesní stavby, s.r.o.– kamenické práce
Sulkov, Areál spol. GühringLesní stavby, s.r.o.– žulový obklad parapetu, dlažby schody
Krašovská, chodníky, PlzeňPOHL CZ, a.s.– stavba nového chodníku ze tří směrů
Velitelská budova, Věznice, PlzeňČeská republika – Vězeňská služba České republiky– oprava vstupního venkovního schodiště
Drissen III, administrativní budova, PlzeňRONELI SE– kamenný obklad schodiště
Letiště, Praha, venkovní eskalátor na terminálu 2BAU-STAV, a.s.– kamenná dlažba
RD Chválenice 114HZ PROFIN s.r.o.– obklad soklu, zámková dlažba
Letiště, PrahaBAU-STAV, a.s.– Letiště, Praha
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
ZŠ, Nám. Curieových, PrahaBAU plus, a.s.– žulový obklad, repase a oprava schodišť
Obchodní centrum, Dolní ChabrySWIETELSKY stavební , s.r.o.– kamenná dlažba
SOŠ Stříbro, schodištěBOLID – M, s.r.o.– schodiště hlavního vstupu
ZČU NTIS, Plzeň, žulová dlažbaOHL ŽS a.s.– kamenná dlažba
Bořivojova 27, Praha 3BAU plus, a.s.– repasi schodišťových stupňů
Přestavba kina, PlanáBIS a.s.– kamenná dlažba, obklad fasády
Galerie Pražská 13, PlzeňZápadočeská galerie v Plzni– žulová dlažba dvora
Oprava fasády západní věže, TachovRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdouNemovitá památka – č. řejstříku 19436/4-1670
– oprava fasády západní strany věže
Klatovská ul., u kapličky, PlzeňSVSMP– oprava propustku
Stará louka, Karlovy VaryKarlovarská teplárenská a.s.– oprava dlažeb
Dopravní ul. most přes Vejprnický potok, PlzeňSVSMP– oprava říms, čel, odvodnění a zábradlí mostu
Kostel Nejsvětější Trojice a apoštolů Šimona a Judy v DýšiněŘímskokatolická farnost Dýšina– obnova kamenné podlahy v interiéru kostela
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v SečiŘímskokatolická farnost Blovice– obnova kamenné podlahy v interiéru kostela
Senecký rybník, Plzeň– oprava sdruženého objektu kaple – dlažba z lomového kamene
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Pivovar, Velké PopovicePOPR a.s.– kamenné podlahy a dlažby
Ekonomické stavby ChotíkovBIS, a.s.– dlažba komunikace – dlažební žulové kostky
NEXEN TIRE, ŽatecMetrostav a.s.– žulové obklady a dlažby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou– vnitřní omítky, nátěry dřevěných a kovových prvků
Kaple Panny Marie Pomocné, ChlumčanyBIS, a.s.– repase kamenné dlažby, ostění, prahů
Oprava opěrné zdi, Bolevecká náves, PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– kamenické práce – očištění, spárování
Nad Mlýnem , Plzeň BukovecSpráva veřejného statku města Plzně– oprava kamenných opěrných zdí
Pallova, Štruncovy sady, PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– oprava opěrné zdi
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou– oprava fasády jižní strany věže
Dlážděná ul., PlzeňSpráva veřejného statku města Plzně– sanace mostu přes náhon řeky Úhlavy
Kostel sv. Máří Magdalény, Karlovy VaryRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou– obnova schodišť před kostelem
Habr, DobřívZápadočeské muzeum, Plzeň– oprava vývaříště náhonu
Kostel sv. Jana Křtitele, ManětínBOLID M s.r.o.– repase kamenné dlažby interiéru
Divadelní ústav Nekázanka, PrahaKLEMENT a.s.– kladení kamenné dlažby a obrubníků
Neodkladná oprava hráze rybníka v LšelíněObec Kostelec– oprava hráze rybníka
Habr, DobřívZápadočeské muzeum, PlzeňNárodní kulturní památka, č. rejstříku 35458/4-2743
– odvodnění pod vantroky
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Zídka Lochotínská – stavební úpravaSVSMP– stavební úprava zdi
Velhartice – čp. 3 obnova hospodářského staveníLesní stavby s.r.o.– kamenické práce
Ostrovní ulice, Praha 1KONSIT a.s.– dostavba proluky a výstavba podzemních garáží
Habr, Dobřív – oprava zídek náhonuZápadočeské muzeum, PlzeňNárodní kulturní památka, č. rejstříku 35458/4-2743
– oprava vývaříště náhonu
Sparkasse Karlovy Vary, Divadelní náměstíBAU – STAV a.s.– dlažby, repase a čištění schodiště
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdouNemovitá památka – č. řejstříku 19436/4-1670
– vnitřní omítky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdouNemovitá památka – č. řejstříku 19436/4-1670
– vstup pod věží
Škola Nerudova 33, PlzeňStřední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň Nerudova 33– chemické čištění schodiště
UK – MFF – Výstavba objektu M a I pracovišť v TrojiAuböck s.r.o.– dlažby na schodišti
Pivovar Červený Vlk, Boží DarBAU – STAV a.s.– kamenné překlady, krycí desky fasád
Mariánský sloup, RokycanyKarel Granát– zemní, zednické a kamenické práce
Jižní vstup do Botanické zahrady, Praha – v realizaciAUSTIS Pozemní stavby s.r.o.– kamenické práce – opěrné zdi, schodiště, dlažba
NOVARES vestavba kanceláříLesní stavby, s.r.o.– masivní žulové stupně, parapety, žulová dlažba
Venkovní úprava kaple Jména Panny Marie v MladoticíchObec Mladotice– kamenické práce – venkovní úprava
Villa PUPP, Jarní ulice, Karlovy VaryBS-RESIDENCE s.r.o.– dlažba ze štípaných žulových kostek
Výměna vybraných únikových poklopů kolektorů města PlzněStatutární město Plzeň– oprava betonových obezdívek poklopů, výměna poklopů kolektorů
Kostel sv. Jana Křtitele v ManětíněBOLID M s.r.o.– pískovcová dlažba, masivní pískovcové schody v interiéru kostela
PM-039 most Zábojova ul. PlzeňStatutární město Plzeň, SVSMP– opravy a údržbové práce na mostě
ZČU Veleslavínova 42, PlzeňBIS, a.s.– oprava dlažeb, nástupních schodišť, nová dlažba
PM-038 – most Slavojova ul. PlzeňStatutární město Plzeň, SVSMP– oprava a údržbové práce na mostě
PM-040 – most ul. Za Humny, PlzeňStatutární město Plzeň, SVSMP– oprava a údržbové práce na mostě
Revitalizace Clam-Gallasova paláce, Praha – v realizaciMetrostav a.s.– externí a interní žulové a pískovcové dlažby
Vila Tiché údolí č.p. 125, RoztokyPodimek a synové s.r.o.– kamenná dlažba, obklady opěrných zdí
Podstavce před kostelem sv. Františka Serafínského, PrahaRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou– restaurování barokních podstavců soch Panny Marie Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého
Opěrná zeď, valounová dlažba, vodní hamr DobřívZápadočeské muzeum v PlzniNárodní kulturní památka, č. rejstříku 35458/4-2743
– opěrná zeď, valounová dlažba
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Hotel Palace Opera, Karlovy VaryBAU-STAV a.s.– dlažba z přírodního kamenobklady schodišťových stupňů
Polyfunkční dům, Dlouhá 741, PrahaBAU-STAV a.s.– oprava kamenného schodiště
Starý Plzenec, kostel Narození Panny MarieŘímskokatolické farnost Starý PlzenecKulturní památka rejst. č. 32871/4-463
– stavební úprava interiéru
Klatovská 5, Plzeň parter domu „Adria“Stavební společnost SIPA s.r.o.– kotvený obklad fasády, žulové nástupnice a podstupnice, antigarffiti úprava
Rekonstrukce činž. domu Dlážděná 4, Praha 1STRABAG a.s.– venkovní kamenná dlažba – kvarcit
SH Bečov – příkladná obnova hraduMetrostav a.s.Kulturní památka rejst.č.ÚSKP28094/4-726
Nár. kulturní památka rejst.č.ÚSKP 198
– úpravy vnějších povrchů, podlahy a podlahové konstrukce, konstrukce z přírodního kamene
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdouNemovitá památka – č. řejstříku19436/4-1670
– fasádní plášť kostela vč. restaurování kam. prvků – 1.část jižní lodě část A
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověRytířský řád Křížovníků s červenou hvězdouNemovitá památka – č. řejstříku19436/4-1670
– fasádní plášť kostela vč. restaurování kam. prvků – 1.část jižní lodě část B
Plzeň, ul. U RybárnySpráva veřejného statku města Plzně– 2 zpomalovací prahy v úseku Prosná – Na Koreji
Dostavba východního ambitu, Mariánská TýniceKypta – Stavoservis s.r.o.– kamenné schodiště, lem studny, sokl schodiště
Londýnská 30, PrahaČeské sdružení Církve adventistů sedmého dne– oprava schodiště ve vestibulu
Lávka FN Motol, PrahaKAZIKO a.s.– lávka – dlažba, vstupní hala – dlažba, sokl
Snížení energetické náročnosti budovy divadla v KlatovechLesní stavby, s.r.o.– kamenné dlažby, sokl
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v PlzniKypta – Stavoservis s.r.o.Kulturní památka rejst. č. ÚSKP12027/4-4817
– dlažba a obklady z kamene
Šídlovský rybník, oprava přelivuSpráva veřejného statku města Plzně– oprava přelivu
Dokončení japonské zahrady v areálu Zoologické a Botanické zahrady města PlzněSILBA – Elstav s.r.o.– provedení bezbariérového zpřístupnění Botanické zahrady
Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v KlatovechLesní stavby, s.r.o.– kamenné parapety
Becherova vila – stavební úpravy terasBAU-STAV a.s.– schodišťové stupně, kamenné dlažby vč. soklíků
RD Želčany, schodištěp. Petr Korlos– schodišťové stupně, kamenný obklad a dlažba
NKP Klášter KladrubyOHL ŽS, a.s.NKP č. ÚSKP č. 202, Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 21710/4-1775
– kamenné a cihelné dlažby, repliky kamenných dveřních zárubní, schodišťových stupňů, okenních ostění, parapetů, dlažby, provedení kamenné kašny
Kuchyňská deska, RD HoršiceTruhlářství DEVIL– kuchyňská pracovní deska
ŽS Bílá Hora, Plzeň, obklad schodištěEUROVIA a.s.– schodišťové stupně – kamenný obklad
NÁZEV STAVBYOBJEDNAVATELPROVEDENÁ PRÁCE
Karolinum, PrahaAVERS , spol. s r.o.Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 117736/1-288
– čištění kamenné dlažby a kamenných schodů a podest – Rektorát
Galerie Klenová č.p.3, Depozitář IILS stavby s.r.o.– žulové schodiště, parapety – repase , doplnění portálů
Garáže, Horská KvildaPORR a.s.– obklady přírodním kamenem
Kostel Panny Marie Sněžné, RokycanyŘímskokatolická farnost RokycanyKulturní památka rejst. č. ÚSKP 28423/4-2410
– kamenné dlažby, malby, restaurátorské práce
Bukurešť, rezidence velvyslanceMZV České republiky– mramorové schodiště a terasa, kamenné obklady
Stříbro, Kostelní – ZUŠPegisan sta, s.r.o.– kamenné dlažby, schodiště
Kostel Narození Panny Marie, Starý PlzenecŘímskokatolická farnost Starý PlzenecKulturní památka rejst. č. ÚSKP 16904/4-462
– stavební úprava interiéru – kamenné dlažby